Bikkelsite.com | jouw digitale pretcafé

jul/10

14

Felix mailt met de E.O./Stichting Keerpunt

_ __
De Missie van de EO Mensen in contact brengen met Jezus
Keerpunt is gewijd aan waargebeurde verhalen van mensen die een ervaring hebben gehad waardoor hun leven veranderde. Een ervaring waardoor hun houding tegenover zichzelf, hun leven, hun mede-mens en hun Schepper vernieuwd en verbeterd werd.Hun relaas is boeiend en inspirerend,  een bron van hoop en verandering voor wie in vergelijkbare omstandigheden verkeren.Wilt u een suggestie doen, uw eigen verhaal doorgeven, een opmerking plaatsen, meewerken aan de bouw van deze site? Stuur een mailtje!

Mail van Felix aan de Evangelische Omroep en aan Keerpunt:

Geachte Heer, mevrouw,

Ik heb met belangstelling uw site bezocht. Naar aanleiding van de getoonde informatie heb ik een vraag aan U. Mijn naam is Felix de Lange uit Olderberkoop en ik ben 22 jaar oud en ik woon samen met mijn vriendin van 17 jaar oud. Ik ken haar sinds mijn zestiende. Afgelopen voorjaar hebben zich enkele ingrijpende tragische voorvallen in mijn leven voorgedaan. Sindsdien denk ik erg veel na over het leven en heb ik mij ook verdiept in de religie en volg uw programma’s. Geestelijk heb ik een metamorfose ondergaan. Ik ben tot inkeer gekomen. Voor bovengenoemde voorvallen leefde ik heel erg onbezonnen en heb ik alles gedaan wat God verboden heeft……… en meer zelfs….. waar God zelfs misschien nog nooit van gehoord heeft. De details van dit zeer verwerpelijke gedrag zal ik U besparen.

Gezien mijn vroegere Goddeloze gedrag(ik wens mij hiervan te distantiëren), is het nu te laat om mij tot de Heer te wenden, met andere worden: is er nog hoop voor mij? Hoe kan ik hier mee omgaan en kom ik met mijzelf in het reine? Ik hoop dat U(of één van Uw medewerkers) mij snel antwoord kan geven op bovengenoemde vragen.

Hoogachtend,

Felix de Lange

Eerste reactie Keerpunt:

Beste Felix,

Er is nog hoop voor je, ondanks je verleden. Hoe dan en wat je daarvoor moet
doen, daarover zal Keerpunt-medewerker Simon Streuper je per e-mail
benaderen.
Vanavond heb ik met een aantal mensen ook voor jou gebeden (zonder aan hen
je naam te vermelden).

Met vriendelijke groet,

Kees Langeveld
Keerpunt

Tweede reactie Keerpunt:

Beste Felix,

Nee, hopeloze zaken bestaan niet voor God. Het is alleen hopeloos wanneer
iemand zijn zonden niet wil erkennen. Dat jij je zondig gedrag hebt ingezien
is juist het bewijs dat God naar jou op zoek is. De Geest van God heeft aan
je hart en geweten gewerkt. Vandaar dat je tot inkeer bent gekomen. Dat heb
je aan God te danken! Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde
gezonden en Die heeft gezegd dat Hij gekomen is om het verlorene te ZOEKEN.
En met dat zoeken is Hij ook vandaag nog bezig, want Hij leeft in de hemel
en heeft de Heilige Geest gezonden naar de aarde om zondaren te overtuigen
van hun zonden. Wel dat is nu dus ook met jou gebeurd.
Ik ben blij dat ik je mag vertellen dat God al je zonden wil vergeven. Hij
kan dat met recht doen, omdat Jezus Christus voor jouw zonden is gestorven.
Het oordeel dat jij had moeten ondergaan, heeft Hij op Zich genomen. Hij is
voor jou gestorven opdat jij zou leven.
Het enige wat jij nog moet doen is naar Hem toegaan en Hem al je zonden,
voorzover je ze nog weet, opbiechten zonder eentje te willen verbergen.
Overigens vertel je Hem geen nieuws want Hij weet het toch allemaal wel
omdat alle dingen voor Hem naakt en geopend zijn.

God is dichtbij. Hij is maar één gebed van je verwijderd. Kniel voor Hem
neer en zeg Hem alles. En geloof in Jezus Christus Zijn Zoon.
Je zult Zijn ontfermende liefde ervaren.

m.h.g. S.Streuper
Ik hoor nog graag van je!

Eerste reactie Evangelische Omroep:

Hallo Felix,

Bedankt voor het E-mailtje dat je stuurde.

Is het te laat om je tot de Heer te wenden? Is er nog hoop voor jou? Bij God
is het NOOIT te laat om Hem in jouw leven uit te nodigen. Je schreef niet of
je een kerkelijke achtergrond hebt en of je bekend met de Bijbel bent. In de
Bijbel staat de geschiedenis van de kruisiging van Jezus. Naast Hem hingen
twee misdadigers, mensen die het nodige hebben uitgevreten. Een van die twee
begreep dat Jezus de Zoon van God was en hij vroeg Hem om vergeving. Jezus
antwoordde deze misdadiger: “heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.”
Met andere woorden: ook aan hem was vergeving geschonken. Er zijn meer
verhalen in de Bijbel die duidelijk maken dat God graag wil dat wij bij Hem
komen en Hem in ons leven betrekken.

Je schrijft niet of je al het een en ander van Jezus weet. Ik ben daarom
maar zo vrij om je een brochure toe te sturen (als bijlage) over leven met
God.

Heb je vragen, laat het dan gerust weten. Wij willen jullie graag verder
helpen!

Met vriendelijke groet
Evangelische Omroep

Han Hoogendoorn
EO NazorgBijlage: Stappenplan om tot de Heer te komen(klik hier)

Reactie Felix:

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor Uw vlotte antwoord. Het doet mij erg goed, dat ondanks mijn ontelbare zonden, ik nog steeds ontvankelijk ben bij God. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik het inmiddels zwaar verbruid zou hebben bij God en eerlijk gezegd zou ik dat Hem ook niet kwalijk hebben kunnen nemen. Ik was me er eentje. Ik zie in dat ik vroeger helemaal fout bezig was. Het moet mij wél van het hart dat ik, als betrekkelijke evangelie-leek het door God gehanteerde systeem wel erg makkelijk vind. Je leeft als een beest, neemt het niet te nauw met de negen zonden(geen zonden, dat is pas zonde) en je wendt je tot de heer, houdt contact en alles is vergeven en vergeten. Wordt er niet veel misbruik gemaakt van dat systeem? Dit zijn dingen waar ik de laatste tijd veel over nadenk en waar U mij misschien antwoord op kunt geven.

Het eerste wat ik God zal vragen is of hij een einde wil maken aan het mensonterende leed in de wereld, zo reed ik vanochtend opeens een poesje dood op de Burgermeester Van Spanjerlaan. Door mijn huidige toestand grijpen dergelijke gebeurtenissen mij op het moment meer aan dan voorheen. Kunnen poesjes ook in de hemel komen?

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Felix de Lange

Reactie Keerpunt:

Beste Felix,
Jij ook bedankt voor de snelle reactie. Ik zal echter niet op je vragen
ingaan voordat je me hebt verteld wat je gedaan hebt nadat je mijn e.mail
ontving. Heb je je zonden beleden? En zo nee, waarom niet?
m.h.g. S.Streuper

Antwoord Felix:

Geachte heer Streuper,

In antwoord op uw vraag. Graag zou ik in contact treden met God en ik heb het ook al geprobeerd, maar ik kom niet uit mijn woorden. Bellen of mailen zou wel zo makkelijk gaan. Bovendien zit ik met de ongemakkelijke gevoelens die ik voorgaande mail heb beschreven. Graag wil ik daar eerst antwoord op, zodat ik meer voorbereid en met een geruster hart in contact treedt met God. Hoe gaat zoiets in zijn werk, mijn zonden beleden? Mag ik met het in contact treden met God ook voorlezen van mijn aantekeningen? Zoals u al doorheeft, ben ik nog een leek op het gebied van communicatie met God. Maar ik ben er wel van overtuigd dat Hij er moet zijn. Misschien kunt u mij een beetje op weg helpen, door antwoord te geven op mijn vragen.

Graag hoor ik van u.

Groeten,

Felix de Lange

Het antwoord op alle vragen van Keerpunt:

Beste Felix,

Ik ben blij met je reactie. Ik zie ‘geloof’ bij jou, zij het dat het gepaard gaat met twijfel. Maar je voldoet in ieder geval aan een voorwaarde die ik in de Bijbel lees. Namelijk: (ik citeer de Bijbel) ‘Maar als iemand niet geloofd, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.’  En jij hebt geschreven dat jij ervan overtuigd bent dat Hij er moet zijn. Aan die voorwaarde voldoe je dus.

Een tweede voorwaarde is dat je je ervan bewust moet zijn dat je niet zo bent zoals je zou moeten zijn, kortweg dat je gezondigd hebt en daarmee bewees dat je een zondaar bent.

Een derde voorwaarde die God stelt is: (ik citeer weer de Biijbel) ‘Hebt dan berouw en bekeert u’ . Mij heb je al verteld dat je er berouw van hebt en je ‘dit’ niet meer wilt, maar een ander leven wilt leiden.

Dat je dat aan mij vertelt vind ik super, omdat ik je kan vertellen bij Wie je moet zijn en wat je moet doen. Wel, Felix, dat heb ik je al verteld: Niet bij mij, maar bij God. Alleen het gebed van een zondaar scheidt je nog van een God Die jou liefheeft gehad en Zijn Zoon voor jou gaf opdat jij niet verloren zou gaan.

Maar eerst een antwoord op je vragen: Jouw bedenkingen zijn heel herkenbaar, maar maak je geen zorgen. Voor menselijke begrippen is er geen dwazer systeem te bedenken dan juist het evangelie, dat blijde boodschap betekent.. En God heeft in Zijn wijsheid besloten (mogelijk juist om misbruik te voorkomen?) het zó, en niet anders te doen. Hieronder een stukje uit de Bijbel die zelf het antwoord op jouw vraag geeft:

1 K o r i n t i ë r s 1 vers

18 De boodschap van het kruis is voor mensen die verloren gaan, dwaasheid, maar voor wie gered worden, voor ons, is ze een goddelijke kracht. 19 Zegt de Schrift niet: Ik zal de wijsheid van de wijzen tenietdoen en al hun inzichten waardeloos verklaren. 20 Waar blijven nu de wijzen, de schriftgeleerden, de redenaars van deze wereld? Heeft God niet laten zien, dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is? 21 Want terwijl de wijsheid van God in alles zichtbaar was, heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft hij besloten hen die geloven, te redden door de dwaasheid van wat wij verkondigen.

Je vraag of dieren ook naar de hemel gaan, moet ik ontkennend beantwoorden.. De Bijbel zegt in Prediker3:

20 Alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. 21 Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?

Wat betreft het lijden op aarde. Het meest van allen heeft Jezus Christus, de Zoon van God geleden op de aarde. De Bijbel zegt dat er lijden in de wereld zal zijn totdat Christus Koninkrijk zal komen. Wij hebben op de aarde nu deel aan het lijden, maar straks aan de heerlijkheid van Christus.

Hieronder druk ik nog een stukje uit de Bijbel af, Felix. Daarin vind je een voorbeeld van iemand die, net als jij, ook tot God wilde komen maar het ook deed. Het is nog eenvoudiger dan ik in mijn vorige mail heb geschreven.

L u c a s 1 8 vers

10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër, de ander een tollenaar. 11 De Farizeeër ging daar staan en bad bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen: hebzuchtig, oneerlijk en overspelig, of zoals die tollenaar daar! 12 Ik vast tweemaal per week en sta het tiende deel af van al mijn inkomsten. 13 Maar de tollenaar bleef achteraf staan en durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij zei, terwijl hij zich op de borst sloeg: O God, ik ben een zondaar. Wees mij genadig! 14 En ik zeg u: deze man, en niet de Farizeeër, ging vrij van schuld naar huis. Want ieder die zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf  vernedert, zal verheven worden.’

Wees ervan overtuigd Felix dat jij niet de eerste bent die ‘er tegen opziet’ om tot God te naderen. Natuurlijk mag je het God voorlezen uit je aantekeningen. God kan je gedachten die je in je hoofd heeft lezen en proeft zelfs de gezindheid van je hart. God is veel dichterbij dan jij denkt en zoekt al heel lang naar jou. Maar wanneer het niet lukt, bel me dan maar. Ik kan je per telefoon natuurlijk ook helpen. Mijn nummer is:  0313-416525

Met vriendelijke groeten,
Simon Streuper

Het antwoord van de E.O.

Hallo Felix,

Bedankt voor jouw reactie.

Je zegt dat je “het door God gehanteerde systeem” wel erg gemakkelijk vindt.
Dat begrijp ik. Veel mensen zouden liever allerlei moeilijke dingen moeten
doen om weer met God in het reine te komen. Misschien is het daarom voor
veel mensen juist erg moeilijk om op deze manier voor God te buigen. God
vraagt onze overgave aan Hem en die stap is velen te zwaar. Toch heeft God
duidelijk gemaakt dat er maar één manier is om bij Hem te kunnen horen, en
dat is door te geloven dat Jezus Christus op aarde gekomen is om voor onze
zonden te sterven.
Kun jij je voorstellen wat dat overigens voor Christus betekend heeft? Zo
gemakkelijk was dat niet.

Komen dieren in de hemel? Ik kan daar alleen maar mooie gedachten over
hebben. De Bijbel geeft hier geen duidelijkheid over. Overigens is dat wel
logisch, omdat de Bijbel met name gaat over de relatie die God met ons,
mensen, wil hebben.

Met vriendelijke groet,
Evangelische Omroep

Han Hoogendoorn
EO Nazorg

RSS Feed

<<

>>